JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Tehnički voditelj - kinooperater (m/ž)

20.06.2024. - 28.06.2024.

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu od 3.3.2016.g. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 28.7.2022.g., Kulturno informativni centar raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto Tehnički voditelj - kinooperater (m/ž)
1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: - SSS,

- 1 godina radnog staža

Probni rad: 2 mjeseca

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

lzrazi upotrijebljeni u ovom javnom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u kojem su rodu navedeni.

Dokumentacija koju su kandidati u elektroničkom obliku obvezni priložiti:

  1.       1.  Prijava ( mora sadržavati osnovne informacije o kandidatu — ime, prezime, kontakt podaci: adresa, telefon, adresa elektroničke pošte)
  2.       2.  Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika potvrde/diplome);
  3.       3.  Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  4.     4.    Uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja),
  5.      5.   Životopis s dosadašnjim opisom rada

Obveznu dokumentaciju potrebno je priložiti u PDF formatu, svaki dokument kao zasebni prilog.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Iz priložene dokumentacije mora biti nedvojbeno jasno ispunjenje uvjeta propisanih natječajem.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,

103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba čija je prijava nepravodobna ili nepotpuna odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Kandidati će o užem izboru i kvalifikacijskom razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja biti obaviješteni e-poštom.

Prijave na natječaj s traženom obveznom dokumentacijom dostavljaju se elektroničkom poštom na mail adresu: kic@kic.hr

Naslov: Natječaj za radno mjesto Tehnički voditelj - kinooperater Elektronička poruka sa svom dokumentacijom ne smije biti veća od 25 MB.

Prijavitelji/ce će dobiti povratnu elektroničku poruku s potvrdom zaprimanja prijave.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Kulturno informativnog centra.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Kulturno informativni centar kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

0 rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem ili elektroničkom poštom u roku 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Kulturno informativnog centra sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15, 69/22).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.