Katalog informacija

Statut KIC-a

Program rada i razvoja 2024.  

Strateški plan ustanove za razdoblje od 2018.-2022. godine

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu radu Kulturno informativnog centra

Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga jednostavne nabave

Pravilnik o blagajničkom poslovanju 12.7.2023.

Plan nabave 2023.

-----------------------------------------------------------------

financijski izvještaj i bilješke - 2023. / 2024.

Izvješće o proračunskoj potrošnji - siječanj 2024

KIC izvješće o proračunskoj potrošnji - veljača 2024

Izvješće o proračunskoj potrošnji - ožujak 2024

Izvješće o proračunskoj potrošnji - travanj 2024

Bilješke 06. do 12. 2023.

Referentna stranica - godišnji financijski izvještaj 2023.

Obrasci financijskih izvjestaja 2023.

 

Polugodišnji financijski izvještaj i bilješke - siječanj do lipanj 2023.

Bilješke 01 do 06 2023.

Referentna stranica 01 do 06 2023.

Obrasci financijskih izvjestaja 01 do 06 2023.

--------------------------------------------------------------------

Financijski izvještaj i bilješke 2022.

Bilješke uz financijske izvještaje 2022. 

REFERENTNA STRANA finacijskog izvješća 2022.

Obrasci Financijskih Izvjestaja 2022.

-----------------------------------------------------------------

financijski izvještaj i bilješke 2021.

Izvještaj o Proračunima REFERENTNA STRANA 2021

Rashodi Funkcijski 2021 

Izvještaj o Promjeni 2021

Prihodi Rashodi 2021

OBVEZE 2021

Kic Bilješke 2021

Bilanca 2021

Izvještaji proračuna ref. str. 2021

Obrasci Financijskih Izvještaja 2021

Potvrda o Preuzetom Fin. Izvještaju FINA 2021

 

 

 

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI

2020.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA 2020

BILANCA 2020

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2020

Referentna stranica - Izvještaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika 2020

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2020

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2020

potvrda predaje FINA 2020

potvrda predaje GRAD ZAGREB 2020

Bilješke uz financijske izvještaje - KIC 2020

 

2019.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA 2019

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2019

B I L A N C A 2019

Prihodi rashodi 2019

2018.

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA ZA 2018.

Bilješke uz financijska izvješća 2018

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2018

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIM 2018

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2018

B I L A N C A 2018

___________________________

Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Izvještaji Proračunskih i Izvanproračunskih Korisnika

Izvještaj o Rashodima Prema Funkcijskoj Klasifikaciji

Izvještaj o Promjenama o Vrijednosti i Obujmu Imovine i Obveza

Izvještaj o Prihodima i Rashodima

Izvještaj o Obvezama Za Razdoblje 01-31-12-2017

Dani Zajmovi i Primljene Otplate

Bilješke Uz Financijski Izvještaj

Bilanca

Dospjele Kamate Na Kredit i Zajmove

Primljeni Krediti i Zajmovi Te Otplate

________________________

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2016.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA, RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

REFERENTNA STRANICA

BILANCA 2014

_
______________________

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA ZA 2018.